Dennis Urbantke
President
(325) 656-9321

Officers

 WTLA OFFICERS 

2019-2020

 

Dennis Urbantke 

President

Steve Retzloff

Vice President

Kim Richey

Treasurer

Judy Urbantke

Secretary

 

 

 

WTLA BOARD OF DIRECTORS

 

Dennis Urbantke

Robert Richey

Judy Urbantke

Steve Retzloff

Kim Richey

Ruby Retzloff